گزارش برنامه های نصب شده

مدیریت برنامه های نصب شده

برنامه های نصب شده در دستگاه فرزند شما می تواند تاثیرات به سزایی بر رفتار فرزندان شما داشته باشد. ممکن است فرزند شما بخش بزرگی از زمان خود را صرف کار با برنامه هایی بی فایده یا مضر کند. حتی در بسیاری از مواقع چنین برنامه هایی برای خانواده ها هزینه های بسیاری خواهد داشت.

نظارت بر برنامه های نصب شده

با استفاده از این قابلیت سامانه فمیلی گارد قادر خواهید بود تا فهرستی کامل از برنماه های نصب شده در دستگاه فرزند خود را مشاهده کنید و به مدیریت این برنامه ها بپردازید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)