گزارش موقعیت گوشی

اگر در زندگی روزمره خود گرفتار مسائل بسیاری هستید و زمان بررسی مداوم موقعیت های مکانی کارمندان خود یا فرزند خود را ندارید این موضوع به هیچ وجه مشکل به حساب نمی آید!

تمامی موقعیت های مکانی ثبت شده در بخشی از پنل کاربری شما دسته بندی و فهرست بندی خواهد شد تا هر زمانی که مایل به مشاهده و بررسی آنها بودید به این بخش مراجعه کنید.

این فهرست موقعیت های مکانی بر اساس بازه زمانی دلخواه شما قابل مرتب سازی و محدودسازی است تا در هر زمان بتوانید بر فعالیت ها در یک بازه زمانی دلخواه نظارت داشته باشید. فهرست موقعییت های مکانی بر اساس بازه زمانی دلخواه شما قابل مرتب سازی و محدودسازی است تا در هر زمان بتوانید بر فعالیت ها در یک بازه زمانی دلخواه نظارت داشته باشید.

همین حالا شروع به نظارت کنید !
دانلود ۰۵۱۳۷۶۳۶۷۱۰ (5 خط)